måndag 18 januari 2010

Humanistskolan - Del 3: Kort Historik


Grundläggande humanistiska tankegångar utvecklades för flera tusen år sedan. I Indien och Kina finns t.ex. mycket gamla humanistiska filosofiska traditioner. Bland våra västerländska rötter kan nämnas antikens epikurism och stoicism.

Den moderna humaniströrelsen har sin idéhistoriska bakgrund i renässansens och upplysningstidens tänkande; renässansen med sin betoning av det mänskliga (humanus = mänsklig) och upplysningstiden med idéerna om förnuft och tolerans. Avgörande för den sekulära världsbildens framväxt är också naturvetenskapens genombrott. Med förgrundsgestalter som Kopernikus, Galilei och Darwin ändrades synen radikalt på vår plats i universum och på vårt ursprung.

Med upplysningen följde ett ifrågasättande av religionen som samhälls- och värdegrund. Fram växte i stället en tro på människans frigörelse genom framsteg inom vetenskap, teknik och rationalitet. Författare, filosofer och politiker pläderade för tanke- och yttrandefrihet, religionsfrihet, demokrati, jämlikhet, kvinnors rättigheter och sexualupplysning.

Under slutet av 1800-talet utvecklades en mer organiserad religionskritik i form av fritänkar-föreningar (fritänkare = äldre benämning på ateister, agnostiker). Dessa föreningar kan sägas vara föregångare till den moderna humaniströrelsen. Andra föregångare var de grupper som i början av 1900-talet försökte organisera alternativa, profana (icke-religiösa) ceremonier, särskilt inom arbetarrörelsen. Norska Human-Etisk Forbund startade också som en förening för borgerlig konfirmation 1951. Föreningen för religionsfrihet var i Sverige också på väg att få en liknande roll redan på 50-talet.

I den moderna internationella rörelsen har organisationer med olika inriktning, såsom rationalister, sekularister, ateister eller skeptiker, samlats under den gemensamma beteckningen Humanism. Paraplyorganisationen International Humanist and Ethical Union bildades 1952, European Humanist Federation tillkom 1991. Humaniströrelsen beskrivs ibland som en syntes av tre huvudsakliga idériktningar eller grupper: humanismen som livsåskådning, religionskritik/rationalism och föreningar för profana/icke-religiösa ceremonier. Den svenska humanistorganisationen bildades 1979 under namnet Human-Etiska Förbundet, vilket var dess namn under de inledande tjugo åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar