måndag 5 april 2010

Humanistskolan - Del 8


En humanistisk agenda för Sverige

Skola och utbildning

Den gemensamma värdegrund och kunskapssyn som enligt skollagen skall prägla den svenska skolan överensstämmer väl med humanismens ideal. Förutsättningen för reell livssynsfrihet i samhället ligger i att staten och dess lagar utesluter religiös inblandning och att den obligatoriska skolundervisningen är konfessionsfri.

- Skolan skall främja pluralism och respekt för andra människor, genom att klargöra både elevernas rättigheter och deras skyldigheter. Skolans miljö skall präglas av den humanistiska och demokratiska värdegrund som uttrycks i läroplaner och skollag.

- Undervisningen skall vila på vetenskaplig grund, vara saklig och allsidig i sin utformning. Undervisning och läroböcker som strider mot vedertagna naturvetenskapliga teorier eller etablerade fakta bör heller inte förekomma.

- Skolans undervisning skall förmedla objektiv kunskap om religionerna, inte uppfostra eleverna i någon särskild religiös lära. Ämnet religionskunskap på skolans alla stadier bör benämnas livsåskådningskunskap med undervisning om både sekulära och religiösa livsåskådningar, med betoning på deras teoretiska grund och praktiska konsekvenser för individ och samhälle.

- Religiösa inslag, som kyrkliga skolavslutningar, hör heller inte hemma inom undervisnings-väsendet i ett sekulärt samhälle.

- Konfessionella friskolor skall inte tillåtas i det obligatoriska skolväsendet. Huvudmannen för en skola skall inte tillåtas representera en ideologisk livssyn med intressen eller värderingar som skiljer sig från dem som uttrycks i den svenska skollagen. Så länge konfessionella skolor tillåts måste en tillräckligt effektiv kontroll finnas av dessa, så att inga elever utsätts för undermålig eller ensidig undervisning p. g. a. sådana intressen.

- Humanisterna kräver att de hinder mot ett förbud mot konfessionell undervisning i det obligatoriska skolväsendet, som anses ligga i Europakonventionen från 1995 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undanröjs eller tolkar konventionen så att den inte hindrar avskaffande av konfessionella skolor. Förbundet vill vidare tolka den europeiska barnkonventionens artikel 14 så att barnets rätt till en allsidig undervisning går före föräldrarnas eventuella intresse av att bestämma filosofisk eller religiös inriktning för sina barn och därmed kunna undvika att dessa får ett kritiskt perspektiv på den egna familjens livsåskådning.

- De teologiska fakulteterna bör avskaffas. Forskning och undervisning som bedrivs vid dagens teologiska institutioner bör föras över till de ämnena inom humaniora och verksamheten ska följa de vetenskapliga principer som gäller vid filosofiska fakulteter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar