torsdag 23 maj 2013

Humanisternas nya idéprogram, del 5: Liv, integritet och medicinsk etik


Alla människor har rätt till kroppslig integritet och personlig säkerhet. Det innebär rätt att som vuxen själv välja sexualpartner och med vem man ska leva. Det innebär rätt för kvinnor att avgöra om de ska avbryta sin graviditet (aborträtten), rätt för barn till sin egen kropp och till om­vårdnad och respekt samt allas rätt att själva bestämma i frågor om behandling och vård i livets slutskede.
Humanisternas medicinska etik utgår från människan och hennes behov. Syftet med hälso- och sjukvården är att främja hälsa, motverka ohälsa och minska lidande. Mänskliga behov och människors rätt till kroppslig integritet ska vara avgörande.
Vetenskapen ger oss ständigt nya möjligheter att förebygga ohälsa och främja hälsa. Dessa metoder ger ibland upphov till nya etiska frågor som samhället måste ta ställning till.
Det förekommer behandlingsmetoder, inte minst vid behandling av missbruk och psykiska problem, som saknar vetenskaplig grund och som i värsta fall kan leda till att människor kommer till skada. Kraven på vetenskaplig kompetens behöver höjas inom dessa områden.
Gällande riktlinjer för vård i livets slutskede, liksom för organdonation, kan innebära problem för såväl patienter som deras anhöriga och sjukvårds­personal.
I stora delar av världen innebär traditionella normer hinder för människor att få tillgång till god sjukvård. Religiösa och vidskepliga läror utsätter människor för fara, direkt och indirekt.
I många delar av världen begränsas människors tillgång till preventivmedel och säkra aborter på grund av förhärskande religiösa föreställningar. Inte heller i Sverige är kroppslig integritet någon självklarhet. Omskärelse av pojkar utan deras samtycke och utan medicinsk grund är tillåten.
Här tas några frågor upp som rör medicinsk etik, men många återstår att disku­tera, t.ex. och surrogatmoderskap och eutanasi.

Därför tycker vi så här

·         Barns kroppsliga integritet ska respekteras.
·         Stamcellsforskning ska utvecklas utan ideologiska skygglappar.
·         Samtycke till organdonation ska förutsättas såvida inte annat uttalats av individen själv. Samhällsinformationen om organdonation bör öka.
·         Individen ska ha rätt att på egen begäran få hjälp att dö när fortsatt liv innebär ett oacceptabelt lidande som den drabbade inte vill bära.
·        Reglerna för vård i livets slutskede ska ändras så att organdonation underlättas.
·         Lagstiftningen ska ha som utgångspunkt att individen har rätt till ett värdigt slut på livet. Frågan om aktiv dödshjälp bör utredas i en allsidig statlig utredning.
·         Preventivmedel och rätt till säkra aborter är viktiga verktyg för att ge människor makt över sina egna liv. De måste tillåtas i alla länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar