lördag 16 oktober 2010

Vacker och kortfattad beskrivning humanismen


"Humanismen är en förnuftets filosofi, upplyst av vetenskap, besjälad av konst och driven av medkänsla. Den bekräftar varje människas värdighet och eftersträvar den största möjliga individuella frihet som rimmar med ett ansvarstagande för vårt samhälle och vår planet.

Den förespråkar en utbredning av den deltagande demokratin och ett öppet samhälle byggt på mänskliga rättigheter och social rättvisa. Den fäster ingen vikt vid tron på något övernaturligt, utan ser istället människan som en del av naturen och hennes värderingar -religiösa, etiska, sociala eller politiska - som sprungna ur människans natur, erfarenheter och
kultur.

I humanismen ses människans livsmål som härstammande från mänskliga behov och intressen, snarare än från teologiska eller ideologiska tankebyggen, och den framhäver att mänskligheten måste ta sitt öde i egna händer.

Humanister kämpar för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheter som nedlagts i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter och andra internationella dokument."

Alphonso K. Weah (översatt av Peder Palmstierna)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar