fredag 9 oktober 2009

Humanist eller humanist, eller kanske både och?


Kvällen på Bokcafé Pilgatan den 6/10 var jag som sagt var, inbjuden till ett samtal med kyrkoherde Lisa Tegby. Titeln på detta möte var: ”Gud finns nog inte …eller? - Om tro, vetande, vidskepelse, förnuft och humanistiska ideal.”

På många sätt var detta samtal både givande och intressant. För mig kändes det särskilt givande att få en möjlighet att försöka förklara vad Humanism är och varför jag definierar mig som Humanist. Men detta samtal kunde ha blivit mycket mera givande, för mig i alla fall, ifall inte Lisa Tegby hela tiden skulle envisas med att förorsaka begreppsförvirring kring den Humanism jag trodde vi skulle diskutera.

Citat från Humanisternas Ide’program:
Humanismen som begrepp:
Det finns minst tre möjliga definitioner av ordet humanism på svenska:
1. Humanism som bildningsideal, där man framhäver det allsidigt mänskliga. (Humanister kallas de som studerar humaniora, dvs. historia, språk, estetik, filosofi m.fl. ämnen.)
2. Humanism som allmänmänskligt engagemang för människor (och djur),ett uppmärk-sammande och uppvärderande av människovärdet och de mänskliga rättigheterna.
3. Humanism som icke-religiös livshållning: ett bejakande av en värld utan gudomliga makter och religiösa dogmer. Denna humanism, som har sina rötter i bland annat grekisk naturfilosofi och i upplysningstraditionen, ger människan själv det fulla ansvaret för sin moral och andlighet.
Internationellt förekommer humanism alltmer i den sistnämnda bemärkelsen: som benämning på en sekulär (världslig, icke-religiös)livsuppfattning. Det är denna användning av ordet som Humanisterna anslutit sig till genom sitt namnval.
Det nuvarande förbundsnamnet antogs 1999, bland annat p.g.a. den internationella humaniströrelsens policy att enbart använda begreppet humanism - utan något tillägg - som officiell beteckning på vår livsåskådning.

I vårat samtal försökte jag fokusera på Humanism nr 3. Upplevde det som att jag försökte återvända till detta flera gånger om men Lisa vill hela tiden bara diskutera Humanism nr 2. Vilket jag inte tror var organisatörens tanke med detta samtal.

Lisa ifrågasatte ifall vi verkligen var humanister och vad vi egentligen gör i denna anda. ”Borde ni inte egentligen heta Förbundet Ateisterna”, sades det t.ex. Vilket ju vittnar om total okunskap om Humanismen nr 3 som livsåskådning. Självklart har vi Humanister (nr 3) ambitioner om att också vara en nr 2 humanist men detta är ju bara en del av verksamheten.

Lisa Tegby är sedan en lång tid tillbaka aktiv i en förening som kallar sig Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn och verkar därför helst vilja diskutera humanism nr 2. Men då är det inte säkert att att det blir så intressanta meningsutbyten när hon sammanförs med en Humanist nr 3. Om kyrkan kan ägna sig åt sådant som står under punkt 2 (och samarbeta med humanisterna kanske) så är väl det utmärkt men det behövs även en organisation som Humanisterna som driver punkt 3. Jag hoppas inte att Lisa Tegby vill försöka förneka det?
/Lars Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar